Privacy Protocol

Privacy protocol

Als cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter
bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie/
praktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens
zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de
gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verslaglegging

Het doel van verslaglegging is:
• registratie van de geleverde zorg;
• naslag voor de lactatiekundige en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen
leveren;
• mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg;
• mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen.

 

In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen:
• personalia/identificatiegegevens
• financiële en administratieve gegevens
• lactatiekundige/psychologische en medische gegevens.

 

Inzagerecht

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens
onjuist zijn vastgelegd, kunt u de lactatiekundige IBCLC verzoeken deze te wijzigen.
De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de
gegevensverwerking van doen hebben.

 

Contact met andere zorgverleners

Wanneer de lactatiekundige het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen moet
daarvoor om toestemming worden gevraagd. Mondelinge toestemming is voldoende, dit wordt in de
schriftelijke verslaglegging vastgelegd.
Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind.

 

Beroepsgeheim

Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Als
cliënt dient u hiervoor toestemming te geven. De lactatiekundige IBCLC heeft zich, gezien de aard van
haar/zijn werkzaamheden, te houden aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. In de Code of
Personal Conduct van de IBLCE wordt het beroepsgeheim met name genoemd en lactatiekundigen
IBCLC zijn verplicht zich daaraan te houden.
Indien de lactatiekundige IBCLC zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het
beroepsgeheim zal zij/hij eerst nagaan of het informeren van andere hulpverleners de reden
tot het opheffen van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan de
lactatiekundige IBCLC overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden.

 

SSL-certificaat website (Secure Socket Layer)
Een SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen de bezoeker en de website. De data die via deze
verbinding loopt, wordt versleuteld en is niet leesbaar voor anderen. Het groene hangslot of de
groene adresbalk maken bezoekers en klanten duidelijk dat de website is beveiligd. Zodra op de
website contactgegevens ingevuld kunnen worden, is een SSL-certificaat verplicht.

 

Bewaartermijn

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners
verplicht een dossier bij te houden. De algemene bewaartermijn is 15 jaar.

 

Datalekken
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens
bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet
alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ook
een lactatiekundige heeft de plicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

 

Klachten
Indien u van mening bent dat de lactatiekundige IBCLC niet op de juiste manier met uw gegevens
omgaat, kunt u dit het beste eerst bij haar/hem kenbaar maken. Mocht u een klacht willen indienen
verwijzen we u voor meer informatie over onze klachtencommissie naar de website van Nederlandse
Vereniging van Lactatiekundigen. Zie voor meer informatie onder het kopje klachtenprocedure.

 

Bronnen
- Beroepsprofiel lactatiekundige
- De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP);
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/inhoud/beschermingpersoonsgegevens 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken
https://blog.xolution.nl/nieuwe-privacywet-vraagt-om-ssl-certificaat